„Konsekruotasis gyvenimas nuo pat pradžių suvokė tą krikščionybės prigimties gelmę. Vienuolinė bendruomenė jautėsi esanti Kristaus sekėjų būrio pratęsėja. Kristus buvo pakvietęs juos kiekvieną asmeniškai, kad gyventų komunijoje su juo ir su kitais mokiniais, dalindamiesi Jo gyvenimu ir Jo likimu (plg. Mk 3, 13-15), ir taip taptų Jo pradėto gyvenimo ir komunijos ženklu. Iš komunijos dovanos išplaukia pareiga kurti brolystę, kitaip tariant, tapti broliais ir seserimis toje bendruomenėje, į kurią esame pašaukti bendram gyvenimui.“ („Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

Per šį pašaukimą seserys bendruomenėje dalinasi bendrystės džiaugsmu, kuris patiriamas per nuolatinį kūrimo ir statymo laiką. Kaip ir kiekviena bendruomenė taip ir mūsų yra kūriama ant žmogiško silpnumo pamato ir kasdien kartu vis iš naujo pradeda kelionę. Jėzus Kristus yra bendruomenės centras, kuris kiekvieną dieną sukviečia seseris, trokšdamas būti kartu, kalbėti ir sujungti su Savimi.

Bendruomenės dienotvarkė:

Kiekvieną dieną seserys pradeda (7.00 val.) Valandų liturgijos Rytmetine ir  Asmenine malda su Dievo Žodžiu. Po to seserys kartu pusryčiauja.

Rytas ir popietė skirti misijai, darbui namuose, studijoms. Vidurdienį seserys renkasi (12.30 val.) Rožinio maldai ir Dieninei valandų liturgijai. Po to kartu pietauja.

Vakare (19.30 val.) seserys pusvalandį adoruoja Švč. Sakramentą, o po to užbaigia dieną Vakarine Liturginių valandų malda. Po šios maldos laikas skirtas tylai, buvimui su Dievu ir poilsiui.

Kiekvieną dieną seserys su Bažnyčios bendruomene dalyvauja šv. Mišiose.

Bendruomenės apaštalavimas.

Seseriška bendruomenė  jau pati savaime yra apaštalavimas, kitaip sakant, tiesiogiai prisideda prie Evangelijos skelbimo. Juk išskirtinis Viešpaties paliktas ženklas kaip tik ir yra įgyvendintas broliškumas: "Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus" (Jn 13, 35). (plg. „Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

Trokšdamos dalintis iš Viešpaties gauta Tikėjimo malonės dovana seserys darbuojasi Pal. Jurgio Matulaičio namų dvasinėje ir socialinėje tarnystėje, Vytauto Didžiojo universitete, Katalikiško mėnraščio šeimai redakcijoje „Artuma“, Iustitia et PaxLietuvos komitete, Gyvenimo ir tikėjimo institute, bendradarbiauja su Marijos Radiju. Ruošia vaikus Pirmąjai Šventajai Komunijai ir dirba su jaunimu.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2019    www.vargdieniu.lt