Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos
 Šiaurės Amerikos Skyrius

600 Liberty Hwy, Putnam 06260

IMMACULATA FONDAS

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje. Nuo 1936 metų, kai pirmosios penkios seserys atvyko iš Lietuvos, iki šiol jos darbuojasi Šiaurės Amerikoje tarp išeivijos lietuvių įvairiose religinio auklėjimo srityse ir teikia globą ir priežiūrą vyresnio amžiaus bei sergantiems žmonėms. Šiaurės Amerikos skyriaus centriniai namai yra Putname Konektikuto valstijoje.

Beveik per visus aštuoniasdešimt metų, seserų skaičius Šiaurės Amerikoje retai viršijo 40 narių, tačiau jų tarnystė pagal Steigėjo mintį buvo įvairi. Seserys dirbo Toronto ir Monrealio lietuvių parapijose Kanadoje, o Amerikos lietuvius pasiekdavo spaudiniais iš savo IMMACULATA spaustuvės, ilgus metus redaguodamos vaikų žurnalėlį EGLUTĖ, vesdamos mergaičių bendrabutį, IMMACULATA ir NERINGOS stovyklas, aprūpindamos senelius Vila Marija namuose Tompsone, Konektikuto valstijoje, slaugydamos sergančius Matulaičio senelių namuose, vesdamos lietuvių parapijose rekolekcijas ir kitas religinio auklėjimo programas.

Dievas laimino Vienuoliją gausiomis ir pastoviomis geradarių aukomis; šis nuolatinis geradarių palaikymas padėjo seserims vykdyti savo tarnystes bei vesti įstaigas.

Laikas ir mažėjančios seserų pajėgos keičia tarnystės pobūdį. Įkurdamos IMMACULATA FONDĄ seserys nori tęsti savo tarnystę ir toliau rūpintis lietuviais, pasidalindamos vienuolijos ištekliais, kurie didele dalimi yra abipusio bendradarbiavimo vaisius, t. y. seserų ir nesuskaičiuojamo skaičiaus geradarių ir rėmėjų, kurie metų metus rėmė vienuolijos darbus ir misiją.

IMMACULATA FONDAS remia projektus ir programas lietuviams išeivijoje ir gimtajame krašte, kurie pasitarnauja šiose srityse:

  • krikščioniško tikėjimo ugdymo ir auklėjimo (vaikams, jaunimui, šeimoms);
  • tarnystės ar pagalbos seneliams;
  • atliepia į vargdienių poreikius.

 Paraiškos priimamos du kartus per metus: rugsėjo ir vasario mėn.

Prašymus reikia pateikti iki rugsėjo 1 dienos arba iki vasario 1 dienos paprastu arba elektroniniu paštu. Vėliau gautos paraiškos nebus svarstomos.

Paraiškos priimamos tik iš organizacijų. Atrankos komisija kiekvieną paraišką svarsto atskirai ir vertina nesiejant su kitais prašymais. Galima pakartotinai prašyti paramos tam pačiam projektui arba programai, tačiau ne daugiau kaip tris kartus per septynerius metus. Skiriamos lėšos neviršija 10 000 JAV dolerių. Fondas neremia pastatų statybų, remontų, patalpų nuomos. Atlyginimams finansai skiriami tik tuo atveju, jei projektas arba programa, negalėtų būti įgyvendinta, nesant jai atsidėjusio asmens.

IMMACULATA FONDAS_paraiška

Matulaičio stipendija_paraiška

Visos Teisės Saugomos ©2010-2017    www.vargdieniu.lt