top of page

Acerca de

csm_Lemontas_JAV_2d43f19c72.webp

Bendruomenė
Š. Amerikoje

1936 m. pirmosios penkios mūsų seserys iš Marijampolės atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Jas atvykti pakvietė tėvai Marijonai, kad seserys padėtų namų ruošos darbuose Marijonų Kolegijoje„Marijanapolis“ (Thompson, CT). Čia jos darbavosi iki tol, kol Viešpats nuvedė jas tarnauti išeivijoje gyvenantiems lietuviams, kur iki šių dienų seserys darbuojasi, rūpindamosis jų religiniu švietimu ir auklėjimu, vyresnio amžiaus bei sergančiais žmonėmis. 

Žvelgiant į istorinį laikotarpį seserų skaičius Šiaurės Amerikoje dažniausiai buvo ne daugiau 40 narių. Jų tarnystė, pagal Steigėjo mintį, buvo įvairi. Seserys dirbo Toronto ir Monrealio lietuvių parapijose. Amerikoje įkūrė „Immaculata“ spaustuvę, kad lietuviai turėtų įvairaus religinio turinio leidinių savo gimtąja kalba. Ilgus metus redagavo žurnalą vaikams „Eglutė“, vienuolyno sodyboje  organizavo „Immaculata“ stovyklą merginoms, kurią 1969 metais perkėlė į Vermont valstiją,  kai pastatė naują stovyklavietę “Neringa“. Vadinamame „Raudondvaryje“ iki 1972 metų turėjo bendrabutį mergaitėms, ilgus metus rūpinosi seneliais Vila Marija namuose gretimame miestelyje. 1968 m. pastatė pal. J. Matulaičio senelių globos namus, kad galėtų slaugyti ir rūpintis senais žmonėmis iki mirties.

Pastaruoju metu, Šiaurės Amerikos skyriuje gyvena 14 seserų. Dvi seserys dirba Lemont, Illinois Pal. J. Matulaičio misijoje (netoli Čikagos): http://www.matulaitismission.com; penkios gyvena pal. J. Matulaičio namuose, septynios - centriniuose namuose, Putnam CT.

Centriniai seserų namai

Šie Šiaurės Amerikos vienuolijos centriniai namai tarnavo ir tarnauja labai įvairiai. Seserys šiuos namus kartu su ūkiu įsigijo 1943 metais. Nuo pirmųjų dienų seserys kvietė lietuvius atvykti į šiuos namus rekolekcijoms, vasaros atostogoms. Karui pasibaigus, naujiems imigrantams pabėgus nuo karo ir atvykus į JAV, seserys įkūrė bendrabutį merginoms, įsteigė lietuvišką spaustuvę, redagavo žurnalą vaikams „Eglutė“, vasaros metu organizavo stovyklas, dirbo lietuvių parapijose. Sodybos pakraštyje įkurtos „Dangaus Vartų“ kapinaitės, kuriose laidojamos ne tik seserys, bet ir lietuviai kunigai, seserų giminės, geradariai ir vieniši žmonės.  

 

Pastaruoju metu Centriniai seserų namai daugiausia tarnauja kaip rekolekcijų namai – Dvasinio Atsinaujinimo Centras. Besikeičiant lietuvių poreikiams ir jiems mažėjant, centrinis vienuolyno namas plačiai atidarė duris vietiniams gyventojams, grupėms bei organizacijoms - rekolekcijoms, seminarams, kursams. Lietuviai dažniausiai atvyksta Vėlinių proga, o vasaros metu net iki 1000 žmonių suvažiuoja iš visos Naujosios Anglijos ir artimesnių valstijų į metinę lietuvių gegužinę, populiariai vadinamą pikniku. Centriniai namai visada tarnavo kaip lietuviška krikščioniška susitikimo bei maldos vieta išeivijos žmonėms.

Kontaktai>>>

Pal. Jurgio Matulaičio slaugos namai

Pal. J. Matulaičio slaugos namai įkurti 1968 metais globoti ir slaugyti vyresnio amžiaus žmones. 119 gyventojų kasdien sulaukia išskirtinės priežiūros, aptarnavimo, dalyvauja įvairiose programose ir užsiėmimuose, atlieka reabilitacinę mankštą,  meldžiasi koplyčioje. Iš įvairių valstijų lietuviai čia atvyksta, kad lietuviškoj krikščioniškoj aplinkoj praleistų savo gyvenimo saulėlydį.

Kontaktai>>>

Stovyklavietė „NERINGA“

Stovyklavietė „NERINGA" kasmet sulaukia šimtais stovyklautojų: vaikų, jaunimo ir šeimų. Vasaros metu stovyklavietė visuomet pripildyta. Stovyklautojų skaičių nuolat papildo naujos lietuvių imigrantų šeimos ir jų vaikai.

Plačiau >>>

bottom of page