PAL. ARKIV. J. MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

"Kas myli Dievą ir Bažnyčią, kam rūpi Dievo garbė ir mūsų šv. Bažnyčios tarpimas, teeina į šventą kovą dėl Dievo ir Bažnyčios. 1911 III 5."

Bendruomenės

Apaštalinėje adhortacijoje „Vita consecrata" rašoma, kad „dvasiniame pašvęstųjų asmenų kelyje svarbiausias vaidmuo tenka broliškam gyvenimui, kadangi jis padeda tiek atsinaujinti, tiek deramai atlikti savo misiją pasaulyje" (VC 45)

Daivos inauguracija6Palaimintasis Jurgis Matulaitis bendruomeninį gyvenimą vadino „visų gėrybių teikėju". „Vedamojoje mintyje ir dvasioje" jis seseris moko: „Tevykdo bendrą gyvenimą, kaip visų dvasios gėrybių teikėją: gelbėti viena kitą nelaimėje, saugoti savo gerą vardą, tiksliai atlikinėti savo pareigas, juo labiau plėsti tikėjimo šventąjį mokslą, o labiausiai visu rūpestingumu išlaikyti savo pašaukimą ir sutelktomis jėgomis bei pastangomis tarnauti sielų pažangai" (VMD 45).

Bendruomenė mums – tai vieta, kur susitinkame Kristų, kartu ieškome Dievo valios ir Dievo Veido, išgyvename bendrystės džiaugsmą, nešame vienos kitų naštas, gyjame ir gydome, kartais susižeidžiame ir sužeidžiame, priimame ir esame priimamos, mokomės mylėti (palaimintasis Matulaitis visuomet skatino pavyzdį imti iš pirmųjų krikščionių), mokomės tarnauti, augame, tobulėjame. Kartu mes meldžiamės, švenčiame Šv. Mišias, adoruojame Viešpatį, dirbame mums pavestus darbus, tarnaujame dvasios ir kūno vargšams, ilsimės.

Tereses noviciatas Mūsų Konstitucijoje sakoma, kad „Mūsų Vienuolijos bendruomenė taip pat yra apaštališkosios veiklos vieta. [...] Kaip gyvos bendruomenės narės stengiamės ugdyti tarpusavio meilę, sekdamos Švenčiausiąja Trejybe.Ši meilė apima visus, kuriems tarnaujame, - su jais drauge kenčiame, su jais džiaugiamės, su jais vargstame, jais rūpinamės ir taip stengiamės įgyvendinti Kristaus maldą, kad visi būtų viena." (Konst. 25)

Ir visa tai darydamos siekiame vis gilesnės vienybės su Dievu, kad Jis būtų visų mūsų santykių, darbų ir jausmų pagrindas ir centras.

 

Težvelgia dieną ir naktį tavo akys į šiuos Namus, į vietą, apie kurią tu sakei: 'Ten gyvens mano vardas!' (1Kar 8, 29)

Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai - tai erdvė susitikti Kristų.

Namų tikslas - teikti visokeriopą dvasinę ir socialinę pagalbą šios pagalbos reikalingiems žmonėms.

Namų veikla grindžiama krikščioniškos pasaulėžiūros principu ir yra orientuota į šios pasaulėžiūros ugdymą ir puoselėjimą, ypač vertinant žmogaus orumą ir prigimtines jo teises.

Namų adresas: Tulpių g. 8, LT - 44163 Kaunas
Telefonas: +370 612 28 669

„Konsekruotasis gyvenimas nuo pat pradžių suvokė tą krikščionybės prigimties gelmę. Vienuolinė bendruomenė jautėsi esanti Kristaus sekėjų būrio pratęsėja. Kristus buvo pakvietęs juos kiekvieną asmeniškai, kad gyventų komunijoje su juo ir su kitais mokiniais, dalindamiesi Jo gyvenimu ir Jo likimu (plg. Mk 3, 13-15), ir taip taptų Jo pradėto gyvenimo ir komunijos ženklu. Iš komunijos dovanos išplaukia pareiga kurti brolystę, kitaip tariant, tapti broliais ir seserimis toje bendruomenėje, į kurią esame pašaukti bendram gyvenimui.“ („Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

Per šį pašaukimą seserys bendruomenėje dalinasi bendrystės džiaugsmu, kuris patiriamas per nuolatinį kūrimo ir statymo laiką. Kaip ir kiekviena bendruomenė taip ir mūsų yra kūriama ant žmogiško silpnumo pamato ir kasdien kartu vis iš naujo pradeda kelionę. Jėzus Kristus yra bendruomenės centras, kuris kiekvieną dieną sukviečia seseris, trokšdamas būti kartu, kalbėti ir sujungti su Savimi.

Bendruomenės dienotvarkė:

Kiekvieną dieną seserys pradeda (7.00 val.) Valandų liturgijos Rytmetine ir  Asmenine malda su Dievo Žodžiu. Po to seserys kartu pusryčiauja.

Rytas ir popietė skirti misijai, darbui namuose, studijoms. Vidurdienį seserys renkasi (12.30 val.) Rožinio maldai ir Dieninei valandų liturgijai. Po to kartu pietauja.

Vakare (19.30 val.) seserys pusvalandį adoruoja Švč. Sakramentą, o po to užbaigia dieną Vakarine Liturginių valandų malda. Po šios maldos laikas skirtas tylai, buvimui su Dievu ir poilsiui.

Kiekvieną dieną seserys su Bažnyčios bendruomene dalyvauja šv. Mišiose.

Bendruomenės apaštalavimas.

Seseriška bendruomenė  jau pati savaime yra apaštalavimas, kitaip sakant, tiesiogiai prisideda prie Evangelijos skelbimo. Juk išskirtinis Viešpaties paliktas ženklas kaip tik ir yra įgyvendintas broliškumas: "Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus" (Jn 13, 35). (plg. „Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

Trokšdamos dalintis iš Viešpaties gauta Tikėjimo malonės dovana seserys darbuojasi Pal. Jurgio Matulaičio namų dvasinėje ir socialinėje tarnystėje, Vytauto Didžiojo universitete, Katalikiško mėnraščio šeimai redakcijoje „Artuma“, Iustitia et PaxLietuvos komitete, Gyvenimo ir tikėjimo institute, bendradarbiauja su Marijos Radiju. Ruošia vaikus Pirmąjai Šventajai Komunijai ir dirba su jaunimu.

Straipsnis ruošiamas...

senjorai1

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose esanti senjorų grupė susibūrė 2009 m. rugsėjo 9 d. Į ją renkasi vyresnio amžiaus žmonės, kurie domisi tikėjimo ir gyvenimo klausimais, turi laisvo laiko, mėgsta bendrauti, ieško bendraminčių, o galbūt jaučiasi vieniši ar niekam nereikalingi. Kartu mes bandome praskaidrinti kasdienybę, užsiimdami mums patinkančia veikla ir drauge ieškodami atsakymų į mums svarbius klausimus.

Kartą per savaitę turime bendrus susitikimus, kurių metu klausomės įvairių paskaitų, kurias skaito mūsų parapijos kunigai, švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys ar kviestiniai svečiai, diskutuojame ir dalinamės mintimis bei patirtimi. Taip giliname ir plečiame savo pažinimą, ypač Krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo srityje. Susitikimų metu giedame giesmes. Lankome įvairius teminius užsiėmimus: Šv. Rašto ir dvasinio mokymo grupes, anglų kalbos pamokas, kompiuterinio raštingumo kursus, rankdarbius, etiketo pamokėles, žiūrime krikščioniškus filmus. Organizuojame kultūrines popietes bei išvykas. Visa mūsų veikla priklauso nuo žmonių poreikių bei idėjų, tačiau visuomet remiasi Krikščioniškomis vertybėmis.

senjorai2  senjorai4

Keletas atsiliepimų apie grupę:

„Čia gera būti, bendrauti. Visuomet išgirsti ką nors naujo." Danutė
„Labai draugiška atmosfera tarp žmonių ir grupelės vadovų." Erika
„Įdomu bendrauti su lektoriais, pasisemti žinių." Marija
„Patinka teminiai užsiėmimai ir išvykos." Vidas
„Kartais sužinai tokių dalykų, kurie nemanei, kad egzistuoja." Vilija
„Pagiliname žinias apie Bažnyčios istoriją." Liucija
„Nei vieno karto nebuvo neįdomu. Žmonės šaunūs! Mes pakylėti!" Janina

Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį 11 val.

Telefonas pasiteirauti: 8 (37) 38 72 12

Gyvoji duona

Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose veikia skurdžiai ir žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių grupė „Gyvoji duona". Pavadinimo programai ieškojo pati grupė. Gyvoji duona – tai Kristus, kuriam rūpi ne tik mūsų kūnus, bet ir dvasią pamaitinti, teikti ne tik fizinę, bet ir dvasinę gyvybę. Esame tie, kuriems reikia maitinti ir kūnus, ir dvasią.

Susitikimų metu kartu meldžiamės, žiūrime filmus ir diskutuojame, pažįstame save per užduotis ir bendravimą, darome ikonas, kviečiamės paskaitininkus, kurie kalba apie sveikatos saugojimą ir priežiūrą, finansų planavimą, konsultuoja teisiniais klausimais; švenčiame Kalėdas, Velykas, Matulaičio namų bendruomenės šventes ir grupelės narių gimtadienius, kartu valgome.

Grupė teikia galimybę būti priimtam ir bendrauti, gauti emocinę paramą.

Keletas grupės narių atsiliepimų apie grupę:
„Vieta, kur iš šiltų santykių pasisemiu jėgų visai ateinančiai savaitei".
„Šitos kelios valdandos yra dovana, nes tuo metu mes negeriame ir nevagiame."

Grupė renkasi šeštadieniais 12.00 val. Pal. Ark. J. Matulaičio namuose, Žeimenos g. 6 (Eigulių mikrorajonas, netoli buvusios Vitebsko parduotuvės).

Programos vadovė: ses. Teresė Elsterytė
Telefonas pasiteirauti: 8 (37) 38 72 12

Klubas vienija sukūrusius šeimas ateitininkus ir tuos, kurie prijaučia ateitininkų pasaulėžiūrai – šeimas iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos ir ne tik. Ateitininkai siekia gyventi pagal šiuos principus: katalikiškumą, inteligentiškumą, visuomeniškumą, tautiškumą ir šeimyniškumą.

Šeimos renkasi kas antrą sekmadienį 12 val. į šv. Arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubą, o vaikučiai į "Angeliukų" klubą, jiems vyksta atskira programa, kuriai vadovauja ses. Onutė Vitkauskaitė MVS.

Veikla

Kiekvienas klubo narys pasiūlo susitikimo temą, pasikviečia lektorių ir įdomiai leidžią laiką. Organizuoja Advento ir Gavėnios rekolekcijas, vasaros stovyklą ir šventes: Trijų Karalių šventę vaikams ir Vasario 16-osios šventę vaikams ir tėvams atskirai.

Šeimų klubui vadovauja Lina Balčiūnienė, jai talkina ses. Onutė Vitkauskaitė MVS.

Telefonas pasiteiravimui 8 699 44459.

Apie mus daugiau sužinoti galite čia.

PJM ziema 1

Mūsų Konstitucijoje yra įrašyta, kad „mūsų ypatingasis uždavinys yra teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą" (Konst 4). Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai yra vieta, kur žmonės gali atvažiuoti susitelkimui, tylai, rekolekcijoms, ugdymo programoms, seminarams, kursams, konferencijoms. Priimame grupes su savo programa ir pavienius asmenis. Galime palydėti asmeninių rekolekcijų metu.

Vienu metu apsistoti galime priimti iki 20 žmonių. Didesnes grupes priimame be nakvynės. Grupių susirinkimams turime dvi sales: mažojoje telpa iki 35 žmonių, didžiojoje telpa apie 100 žmonių. Valgomasis talpina apie 70 žmonių. Grupėms valgyti pagamina šeimininkė. Vaikams yra atskiras žaidimų kambarys. Namuose yra didelė koplyčia, kurioje galima melstis, švęsti Šv. Mišias (laiką svarbu derinti).

Galima prieiga prie interneto, yra biblioteka, kurioje galima rengti ir grupės susirinkimus.

PJM salyte  PJM valgomasis  PJM sodas

Telefonas pasiteirauti:
Ses. Ona Vitkauskaitė 8 686 35190

Kryziaus vienuolynas

Bendruomenėje gyvena Jėzus, kuris ją daro šventą ir pašventina santykius. Juk Jėzus pažadėjo: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20). Bendruomenė – šventumo kelias, kuriuo eidamos seserys tampa Jėzaus ir susitikimo su Dievu sakramentais, konkrečia galimybe gyventi abipusės meilės įsakymu. Šitaip šventumo kelias virsta keliu, kuriuo drauge žengia visa bendruomenė, ne vien individualiu keliu, bet vis labiau bendruomenine patirtimi, kai priima viena kitą, viena su kita dalijasi dovanomis, pirmiausia meilės, atleidimo ir seseriško pataisymo, kartu ieško Viešpaties valios, kupinos malonės ir gailestingumo, noriai nešioja vienos kitų naštas (plg. „Vadovavimo tarnystė ir klusnumas“, 2008)

Bendruomenės patirtis auga ir bręsta per kasdienybę, kuri turi savo ritmą ir dienotvarkę:

Kiekvieną dieną seserys pradeda Asmenine malda su Dievo Žodžiu ir Valandų liturgijos Rytmetine (7.30 val.).
Rytas ir popietė skirti tarnystei ir darbui namuose.
13.00 val. seserys kartu pietauja.
Vakare (20.00 val.) seserys užbaigia dieną Vakarine Liturginių valandų malda. Po šios maldos laikas skirtas tylai, buvimui su Dievu ir poilsiui.
Kiekvieną dieną seserys su Bažnyčios bendruomene dalyvauja šv. Mišiose, meldžiasi Šv. Rožinio maldą.

Bendruomenės apaštalavimas

Kiekviena vienuolinė bendruomenė, <...> nėra užsidariusi savyje, bet tampa Gerąja Naujiena, tarnyste ir pranašišku liudijimu. Prisikėlęs Kristus, kuris gyvena joje, teikia jai savo Dvasią ir ją padaro prisikėlimo liudytoja. („Broliškas gyvenimas bendruomenėje“)

„Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės“ (Jn 1, 16). Tas malones esame gavę ne vien sau, bet tam, kad dalintumėmės su kitais. Trokšdamos to nepasilaikyti vien tik sau seserys darbuojasi Šv. Kryžiaus namų Socialiniame centre, Studenčių namuose, rūpinasi svetingumu, darbuojasi Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Vaikų ir paauglių dienos centre „Vilties angelas“, Šv. Arkangelo Rapolo parapijos „Carite“.

Šv. Kryžiaus namų misija skamba labai paprastai – padėti žmonėms. Šiam tikslui Šv. Kryžiaus namų centre dirba nemažai savanorių ir darbuotojų, įvairių sričių profesionalų, kiekvieną dieną duris varsto įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonės. Visus juos čia atveda pagalbos, paramos šauksmas ar ieškojimas, kur „prisiglausti“. Vieni atvyksta padėti, kiti – kad jiems padėtų.

P1200519 2

Misija. Įvairius sunkumus patiriantiems žmonėms organizuoti ir teikti krikščioniškomis vertybėmis bei nuostatomis pagrįstą paramą.

Paskirtis. Švento Kryžiaus namai skirti socialiai remtiniems žmonėms, senjorams ir vaikams bei visiems žmonėms, kurie siekia įkūnyti krikščioniškas vertybes savo gyvenime ir visuomenėje.

Veiklos būdas. Savo veikla stengiamės įgyvendinti Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos steigėjo Pal. Jurgio Matulaičio šūkį „Nugalėk blogį gerumu".

Šv. Kryžiaus namuose dirba socialiniai darbuotojai, teisininkai, kunigai, vienuolės; derinama profesionali pagalba ir bendruomenės iniciatyva.

Kontaktai:

Adresas: S. Daukanto a. 1, Vilnius, LT – 001122
Įėjimas iš L. Stuokos – Gucevičiaus gatvės 4
Telefonas: 85 269 10 14
Mob. telefonas: 8 603 20195
El. paštas: 

 

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt