PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!

Sekmadienis, 2017 m. liepos 16 d., Marijampolės bazilikoje pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio jubiliejinių atlaidų diena – beatifikacijos 30-mečio iškilmės. „Palaimintasis Jurgis yra ypatinga dovana Lietuvių tautai ir Bažnyčiai“, - sakė šv. pop. Jonas Paulius II beatifikacijos šv. Mišių homilijoje, 1987 m. birželio 28 d., Šv. Petro bazilikoje Romoje. Šiandien – laikas prisiminti, dėkoti, šlovinti. Laikas melsti Dievo malonės tikrai iki galo suvokti šios dovanos dydį ir svarbą, kad su tikru dėkingumu ja naudotumėmės. Tada širdys bus atviros priimti ir kitas, kurias Viešpats ir toliau dosniai mums teikia: būtent šiemet, vos prieš keletą savaičių, palaimintuoju paskelbtas dar vienas mūsų tautietis arkiv. Teofilius Matulionis.

11.00 Marijampolės bazilikoje katechezės metu skambėjo šv. Jono Pauliaus II audiencijos Lietuviams piligrimams pal. Jurgio beatifikacijos iškilmių išvakarėse, 1987 m. birželio 27 d., Pauliaus VI auloje Vatikane. Kun. dr. Andrius Šidlauskas, trumpu įvadu pristatęs šį nuostabų Popiežiaus kreipimąsi į lietuvių tautą, taip pat citavo ir J.E. vysk. Vaičių, kuris tomis dienomis, su mažute piligrimų grupele iš Lietuvos, buvo Romoje, o grįžęs, liepos 12 d., šioje bazilikoje, klausantis didžiulėms minioms, dalijosi įspūdžiais. Šiandien Marijampolės bazilikoje susirinkę tikintieji turėjo unikalią galimybę persikelti į tuos nuostabius ir be galo brangius mūsų tautai ir Bažnyčiai momentus, išgirdę šv. pop. Jono Pauliaus II tariamus beatifikacijos formulės žodžius. Katechezė baigta ta pačia giesme pagal poeto B. Brazdžionio žodžius, kuria anądien aidėjo Šv. Petro bazilikos skliautai:

„Kaip pavasario žydinčioj šventėj
Žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su Tavim eina tautos gyventi,
Su Tavim eis visa Lietuva“.

12.00 Šv. Mišioms vadovavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Drauge su juo meldėsi J. E. kard. Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, J. E. Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas emeritas, J. E. Viktors Stulpins, Liepojos vyskupas, J. E. Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupas, J. E. Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas, J. E. Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas koadjutorius, J. E. Arūnas Poniškaitis, Vilniaus vyskupas augziliaras, J. E. Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupas emeritas, J. E. Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas, J. E. Juozas Žemaitis MIC, Vilkaviškio vyskupas emeritas, J. E. Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas, taip pat Apaštališkojo Nuncijaus patarėjas mons. Matthew Amponsah-Saamoa, t. Joe Roesch MIC, Marijonų vienuolijos vice-generolas, t. Tomasz Nowaczek MIC, Marijonų vienuolijos Lenkijos provincijos vyresnysis ir būrys kunigų.

Šv. Mišiose, drauge gausiai susirinkusiais maldininkais, tarp kurių buvo piligrimų grupės iš Lenkijos, Sokulkos parapijos, Vilniaus, Daugų, Punsko, Lazdijų ir kitų Lietuvos vietų, dalyvavo laikinai einanti Marijampolės savivaldybės mero pareigas p. Irena Lunskienė. Kaip visuomet aktyviai į liturgiją įsijungė Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos nariai, o visus atvykstančius pasitiko būrys savanorių.

Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija, kurioje pirmoji buvo nešama Pal. Jurgio Matulaičio vėliava, pasiūta 1987-aisiais ir pirmąjį kartą nešta padėkos už beatifikaciją iškilmėje Marijampolėje 1987 m. liepos 12 d. Po jos iš daugelio krūtinių su ypatingu nuoširdumu suskambo didingas šlovinimo himnas „Tave, Dieve, garbinam...“. Atrodo, drauge Viešpatį šlovino ir gamta: vos pajudėjus procesijai, saulė, buvusi beveik zenite, virš pačių bazilikos bokštų, pasipuošė švytinčiu ratu, kuris neišblėso dar ilgai pamaldoms pasibaigus. Kažkas žvelgdamas į šį netikėtą grožį, išsitarė: „Gal čia pal. Jurgis mums nusišypsojo iš dangaus?“

Po nuoširdaus bendravimo agapėje, šį kartą dar gi džiuginant smagiai liaudiškai muzikai, daugelis piligrimų išsiskubino į pal. Jurgio tėviškę, Lūginės kaimą, kur 15.00 val. koplytėlėje meldėsi Dievo gailestingumo vainikėlį, taip iš širdies gelmės dėkodami Dievui už jo gailestingumą ir visus nuostabius būdus, kuriais jį mums leidžia patirti. 

Viktorija Plečkaitytė MVS

 

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt