Šv. Kryžiaus namų savanorių kelionė į Šiluvą, Kryžių kalną ir ne tik...
2014-05-17/18

Šeštadienis, sekmadienis – dvi saulėtos, šventos dienos. Nuostabi kelionė – Šiluvos šventovė ir Kryžių kalnas su Šv. Jonu Pauliumi antruoju, kuris 1993 m. taip pat čia lankėsi. Jonai Pauliau, šiomis dienomis mes norime susitikti su Tavimi, prašome: „Lydėk mus!".

Pavasario laikas, žydi sodai ir kvapniosios alyvos, žaižaruoja, geltonuoja pievos ir laukai. Viešpats pripildė malonių indą su kaupu, viską dovanodamas žmogui. Taip viskas artima, sava, gražu ir dvasinga. Žmonių draugiškumas, ryšys, nuoširdus atsivėrimas ir bendravimas. Ryt sekmadienis, aplankysime Kryžių kalną. Šiandien tie susitikimai, kuriuos mums davė Viešpats mūsų gyvenimui praturtinti, Dievo Gailestingume ir Mergelės Marijos artumoje pabūti, Kryžių kalno malonėmis gyventi, žvelgti į Lietuvą, jos grožiu džiaugtis.

Šv. Jonai Pauliau antrasis, šiandien gegužės 18 d. – Tavo gimtadienis. Tau būtų 94 m., jį švenčiame tam visatos žvilgsny – Dievo Kūrėjo ir Atpirkėjo. Esame Šiluvos Švč. Mergelės Marijos artumoje, o Tu būni su mumis tarsi vestum mums rekolekcijas. Tu taip mylėjai Švč. Mergelę Mariją... Dievo Motinos žvilgsnyje esame visi Šv. Mišių aukoje prie Jėzaus altoriaus. Šiluvos Marija su mumis. „Totus Tuus"- sakai Jonai Pauliau. Mes labai gerai įsidėmim šiuos žodžius: mylėti Mergelę Mariją.

Sukame ir į Žano Talandžio bendruomenės sodybą Padubysio kaime. Matome ir girdime liudijimus žmonių, atradusių gyvenimą naujai. Gyvenimo žvilgsnyje Dievas ir žmogus žemiškos kelionės laukuose. Sodyba kaime kuriasi regimai naujomis statybomis. Molis ir medis, paprastumas ir meilė jungiasi į tvirtą namo statinį. Laukuose ganosi avys, ožkos ir kiti gyvuliai. O darbas prikelia gyventi pavargusius, dvasiškai sužeistus, prisirišimų pavergtus.

Žmogus ir žemė, gamta ir dvasinis pasaulis. Čia mediniam svirnely Dievo gailestingumo paveikslas – tai žmogaus koplytėlė, šventovė jo gyvenimo kelyje. Gailestingumas, darbas, poilsis ir ramybė. Malda Dievui, tas tikras Kūrėjo ir kūrinio santykis. Kančios ir džiaugsmo, vargo ir vilties...

Ant aukšto kalno pergalės vėliava, slėnyje tekanti Dubysa, kaime bežaidžiančių vaikų būrys. Tai šeima, kuri turi tėvus, Tėvynę, stengiasi pažinti Dievą, Juo tiki ir pasitiki. Jau iš tolo nuo kelio matyti ant šio namo ryškus, didelėm raidėm išrašytas užrašas „Dievas Yra Meilė". Kas pravažiuoja šiuo keliu – pakelia akis į Tiesos kelią, ypač kai sustoja, aplanko šiuos namus... Susitikimas žmogaus su žmogumi Dievo akivaizdoje parodo tikėjimo stebuklus.

Parvykome džiugūs, draugiškai nusiteikę. Grupėje buvo įvairaus amžiaus žmonių, galima sakyti, kelių kartų atstovai. Visi dalinomės sava patirtimi, išgyvenom bendrą susitikimų džiaugsmą, praturtėję malda ir įspūdžiais. Esame labai dėkingi organizatorėms ir Šv. Jonui Pauliui II, kuris mus, tikime, lydėjo ir Pal. Jurgiui Matulaičiui, kuris per Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserį Dalią mums priminė, kad keliavome visi kartu. Tai tas slėpinys, dangaus ir žemės, Dievo ir žmogaus. Dėkojame Dievui, prisikėlusiam Jėzui Kristui šiame velykiniame laikotarpyje. O ypač Švč. Mergelei Marijai už patirtas malones.

Istorinis laiko slėpinys laikrodžio tiksėjime – tai žmonių žingsniai, kurie išbraižo kelius ir nurodo ribas. Šiandien mes esame istorinio laiko ir beribės amžinybės apglėbti, viskas susijungia laiko apskritime su rodyklėm ir be rodyklių...

Akimirkos iš kelionės - Galerijoje

savanorė Judita Rimkevičienė

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt