kuriame lietuvos ateiti

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kartu su partneriais Vilniaus miesto nakvynės namais,  Šv. Kryžiaus namų socialiniu centru,  viešąja įstaiga „Socialiniai projektai“ ir  Vilniaus miesto socialinės paramos centru vykdo projektą „Vilniaus benamių integracija teikiant kompleksinę pagalbą“, finansuojamą Europos socialinio fondo pagal 2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 m. liepos 2 d. ir tęsis trejus metus. Projekto metu kompleksinė pagalba bus suteikta 250 benamių (175 vyrams ir 75 moterims).

Projektas sudaro sistemines prielaidas užtikrinti tikslinės grupės narių teisę į realią (tikrą, o ne popieriuje deklaruojamą) pagalbą Vilniaus mieste. Jis prisidės prie ilgalaikio nedarbo ir benamystės patirtį turinčių asmenų įdarbinimo (planuojama įdarbinti mažiausiai 30 proc. tikslinės grupės narių). Daliai pažeidžiamiausių klientų bus garantuotas įsidarbinimas ir ugdymasis darbinėje aplinkoje („minkštosiose“ darbo vietose). Projekte dirbančių savanorių ir profesionalų veiklomis bus sudarytos erdvės tikslinės grupės nariams neatsietai nuo realaus gyvenimo patirties ugdytis socialines ir bendrąsias kompetencijas ir keisti išmoktus neefektyvius elgesio modelius, trukdančius sėkmingai integracijai. Didės tikslinės grupės narių sąmoningumas ir galia valdyti savo gyvenimus.

Individualizuota (pagal asmens poreikius ir išteklius) ir kompleksinė (viena kitą papildančios priemonės, apimančios asmens visumą) projekto veikla suteiks reikiamą pagalbą 250 asmenų.

Projekto dėka trijų su nakvynės namuose gyvenančiais asmenimis dirbančių organizacijų partnerystės pagrindu susikūrusi, tikslinės grupės integravimo į darbo rinką ir visuomenę sistema, sustiprins Vilniaus mieste veikiančio paslaugų tinklo, skirto šiai tikslinei grupei, efektyvumą, pajėgumus ir mažins paslaugos teikimo vienam asmeniui kaštus. Pagalba bus suteikta didesniam paslaugų gavėjų skaičiui. Bus sprendžiama benamystės problema Vilniaus mieste.

Siekiant, kad paslaugos būtų teikiamos atsižvelgiant ne tik į poreikį, bet ir  į realią kliento pažangą ir pastangas, pagalbos centre atsiduria  socialinio darbuotojo - atvejo vadybininko ir tikslinės grupės nario bendradarbiavimo procesas, paremtas, pagal kliento poreikius sudarytu, abiejų šalių įsipareigojimais pagrįstu, individualiu pagalbos planu. Procesas paremtas abipuse pagarba ir suinteresuotumu kartu spręsti socialinę problemą.

Visos projekte numatytos pagalbos priemonės yra orientuotos į tikslinės grupės asmenų integravimą į visuomenę per integraciją į darbo rinką. Šio projekto esminės integracinės pagalbos priemonės - benamių asmenų integracija taikant atvejo vadybą, tęstinį asmens palaikymą įvairiais lygmenimis, kuris leis neatsietai nuo realaus gyvenimo patirties ugdytis socialines ir bendrąsias kompetencijas.

Projekto naujovė – reikalingų darbui įgūdžių ugdymas įgyjant profesinių kompetencijų ir dirbant „minkštosiose“ darbo vietose, kuriose paraleliai teikiamas socialinis palaikomasis konsultavimas. Kita projekto naujovė – įdarbinimo tarpininkai.

Projektas jungia esmines benamio asmens integracijai sritis: bazinių poreikių patenkinimas, socialinis ir profesinis ugdymas ir integracija, palaikymas.

Projekte numatoma bendradarbiauti su Austrijos skėtine organizacija  BAWO (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe). BAWO yra ne pelno organizacija, vykdanti veiklą nuo 1991 m. Organizacija vienija 50 organizacijų, kurios dirba su benamystės problema Austrijoje. BAWO siekia gerinti benamiams teikiamų paslaugų kokybę. Daugiausia organizacijos veikla orientuota į būsto benamiams prieinamumo užtikrinimą. Taip pat į įvairių schemų, kurios būtų paremtos holistiniu požiūriu ir apimtų benamių problemų kompleksiškumą, vystymą ir taikymą praktikoje.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt