Straipsnių sąrašas

SIEKTI PAŽANGOS VIENUOLIJOS GYVENIME

Rūpintis bendra Vienuolijos dvasine gerove

26. Kiekvienos sesers svarbiausias uždavinys – savo šventumas, tačiau visų bendras siekis, ypačiai viršininkių, teesie pirmoje vietoje visos Vienuolijos bei atskirų jos narių tobulėjimas ir pažanga. Jei pačioje Vienuolijoje bei atskiruose jos namuose gyvuos Evangelijos dvasia, karštas uolumas, susiklausymas, drausmė, jei ten bus tvirta, gera organizacija, tada, savaime aišku, kiekviena sesuo ras ten neišsemiamą dvasinės stiprybės šaltinį, tinkamo akstino ir paramos savo darbui bei dvasinei pažangai, o ir patys jų darbai įgys tinkamo pagrindo. Kiekvienai labiausiai terūpi bendra Vienuolijos dvasinė gerovė. Užtat renkant Vienuolijos vadovybę, tenumato pačias geriausias ir tinkamiausias seseris ir tik už jas tebalsuoja.

Siekti pažangos Vienuolijos ir atskirų jos namų gyvenime

Pastebėjusios ar sužinojusios ką gera kitur, tepasitaria ir tepasvarsto, ar nebūtų galima pritaikyti savo Vienuolijai bei atskiriems nariams. Itin pravartu viršininkėms pasitarti dėl savo Vienuolijos ar atskirų namų pažangos. Žodžiu tariant, visa Vienuolija, atskiri namai, įstaigos bei pavienės seserys visais būdais turi siekti vis augštesnio tobulumo.

Neesminiuose dalykuose taikytis vietos ir laiko aplinkybėms

27. Tegul rūpinasi atitikti savo laiko reikalams, kurių atsiranda Bažnyčioje. Neesminiuose dalykuose Vienuolija turi visada taikytis vietos ir laiko aplinkybėms, o taip pat Bažnyčios reikalavimams; todėl visuotinoji kapitula, susirinkdama kas šešeri metai, privalo peržiūrėti buvusios kapitulos nutarimus ir pasvarstyti, ar nereikėtų kai ką pakeisti, papildyti ar išmesti. Suprantama, tačiau, jokiu būdu neprivalo būti keičiami esminiai Vienuolijos nuostatai.

28. Vienuolija tada teesie visuomet patvari, nesvyruojanti, tačiau pakankamai lanksti atsitiktiniuose dalykuose. Prisitaikydama besikeičiančioms gyvenimo sąlygoms ir aplinkybėms, kad ji, sekdama Šv. Povilo pavyzdį, būtų visa kuo visiems laikams, įvairiems žmonių luomams, tautoms bei šalims: „Nes nors buvau laisvas prieš visus, aš pasidariau iš savęs visų tarną, kad laimėčiau didesnį skaičių. Žydams aš buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus; tiems, kurie yra po įstatymu, lyg kad aš būčiau po įstatymu (nors aš nebebuvau po įstatymu), kad laimėčiau tuos, kurie buvo po įstatymu; tiems, kurie buvo be įstatymo, lyg kad aš būčiau be įstatymo, (nors nebuvau be Dievo įstatymo, nes buvau po Kristaus įstatymu), kad laimėčiau tuos, kurie buvo be įstatymo. Pasidariau silpniems silpnas, kad laimėčiau silpnuosius: visiems visa pasidariau, kad visus laimėčiau. Aš visa darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalyvis" (1 Kor 9, 19-23).

Auklėti pašaukimus ir tinkamai juos išlavinti

29. Viršininkės privalo žinoti, kad Vienuolijos stiprumas, pažanga bei klestėjimas priklauso ne tiek nuo organizacijos, kad ir geriausios, ar nuo įstatų ir instrukcijų, nors jie būtų ir puikiausi, kiek nuo asmenų, sudarančių Vienuoliją, nuo jų dvasios kilnumo, gyvenimo šventumo, išsimokslinimo bei sugebėjimo atlikti savo uždavinius, o ypačiai nuo jų geros valios, darbštumo ir uolumo. Todėl seserys tesistengia surasti, suformuoti bei išauklėti galimai daugiau pašaukimų, o taip pat pati Vienuolija tenesigaili lėšų bei pastangų tinkamai jąsias išlavinti tobulybės kelyje bei parengti būsimiems jų darbams, kuriuos privalo išmokti atlikti ko geriausiai, kaip savo srities žinovės.

Nesiųsti į darbų sūkurį bei pasaulio pavojus nepatyrusių ir neišlavintų

30. Nors įvairūs darbai ir reikalai verste verstų, tačiau reikia žinoti, kad geriau kurį laiką pratęsti sesers mokymą ir lavinimą, negu neparengtą ir neprityrusią stumti į darbų sūkurį ir pasaulio pavojus. Daugiau gero iš to, kad seserys geriau parengiamos, negu kad greičiau aprūpinama kuri nors vieta ar pareiga, nes ne tiek naudos gali atnešti savo pavydžiu geros ir išlavintos, kiek padaro žalos netikusios ir neišlavintos.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt