Straipsnių sąrašas

VISUOMENINIO DARBO PRIEMONĖS

Visuomeninius reikalus reikia pažinti

50. Siekiant didesnės įtakos kitiems, reikalinga gerai pažinti visuomeninio gyvenimo reikalai. Tuo tikslu įmanoma dažniau, maždaug kas savaitę, daryti posėdžiai, kuriuose būtų svarstoma ne tiktai vidujinės drausmės klausimai, bet taip pat Bažnyčios ir visuomenės reikalai bei pageidavimai, švietimo ir labdaros veikimo būdai kitų įstaigose, kad juos būtų galima panaudoti pas save, taip pat – geriausios bei tinkamiausios priemonės savo uždaviniams atlikti ir kiti tolygūs dalykai.

Nekritikuoti kitų, bet rodyti jiems pavyzdį

51. Turint galvoje šv. Augustino posakį apie „žodžių jėgą ir meilę", reikia stengtis daryti įtakos kitiems savo tvirtu tikėjimu, giliais įsitikinimais, kantrumu, meilumu, meile, uolumu bei įvairiais gerais darbais, nebent tinkamai suprasta meilė ir išmintis verstų kai kada pavartoti griežtesnių priemonių negalėms gydyti.

Yra tikras dalykas, kad daugiau galima laimėti Kristui ne tiek kritikuojant kitus ar jų darbus, kiek duodant tikro krikščioniško, vienuoliško gyvenimo pavyzdį Evangelijos dvasioje, rodant didžiausios meilės vargšams, bemoksliams, išklydusiems iš tikėjimo, apsileidusiems ar nusikaltusiems dorovėje, aiškinant jiems tikėjimo tiesas, žinoma, pirmiau pačioms jas pažinus. Kitaip sakant, reikia visada laikytis teigiamo veikimo būdo ir metodo. Tačiau pravartu atsiminti, kad, rodant tikros evangeliškos meilės paklydėliams, reikia saugotis pataikauti jų klaidingoms nuomonėms, kad kartais nepapiktintume gerųjų. Negalima vergiškai pasiduoti žmonių galvosenai ir nereikia bijotis pasaulio galybės bei išdidumo, bet, kur reikalauja Dievo garbė, drąsiai stoti į kovą, ginant Bažnyčią ir gelbstint sielas, nes čia pat Dievas teiks tikriausios pagalbos.

Derinti vienuoliškąjį gyvenimą su viešaisiais apaštalavimo darbais

52. Ypatinga Vienuolijos savybė turi būti sugebėjimas derinti vienuolišką gyvenimą su artimo meilės darbais. Todėl seserys, bendrai gyvendamos, vykdydamos Evangelijos patarimus ir galimai tiksliau taikydamos juos savo gyvenime, pirmiausiai tegu stengiasi tobulintis laikydamosios savo įžadų ir regulų, bet kartu, būdamos tiesioginėje vyskupų valdžioje, tegu vykdo gailestingumo ir švietimo darbus, kad tą šventumą, kurio siekia pačios, naudotų tikinčiųjų labui ir jų dvasinei gerovei ir tuo būdu gražiai suderintų gilų maldos gyvenimą su savo apaštališka veikla.

Tiksliai prisilaikydamos Vienuolijos regulos ir vykdydamos bendrojo gyvenimo prievoles, tegu stengiasi didinti žmonių tikėjimą ir pamaldumą, stiprinti krikščionišką dorovę, ugdyti tarpusavę meilę ir taiką visuomenėje, kreipti į gerą kelią klystančius, nežinančius mokyti tikėjimo tiesų, dėstyti vaikams katekizmą ir, apskritai, teesie visada Kristaus meilėje pasirengusios bet kuriuo geru darbu teikti vyskupams visokeriopos pagalbos.

Žmonių talkos reikšmė

53. Siekdamos savo tikslo teišmoksta panaudoti savo veikloje ir kitus geros valios žmones ir per juos, per įvairias draugijas veikti žmones.

54. Tegu tad rūpinasi priauklėti ir tinkamai išlavinti vis daugiau geros valios žmonių bei telkti juos į draugijas, kad būtų per juos padaryta daugiau naudos Bažnyčiai ir visuomenei: „Kiekvienas, kam rūpi įstatymas ir kas vykdo testamentą, tegu seka mane" (1 Mak 2, 27). Todėl tepasižymi Vienuolija ir tuo, kad ten, kur seserims yra sunku ar net visai neįmanoma įeiti, vykdytų savo apaštalavimo darbus bei skelbtų Evangeliją per pasauliečius.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt