Straipsnių sąrašas

TRETYSIS SKYRIUS

PATVARUMO SĄLYGOS

SENTIRE CUM ECCLESIA

Būti vienos minties su Bažnyčia

55. Tvirtai, nepajudinamai laikytis Bažnyčios ir jos galvos Romos Popiežiaus ir visos Katalikų Bažnyčios hierarchijos, būti vienos minties su Bažnyčia, o esant Bažnyčios nariais, per Bažnyčią ir Bažnyčioje priklausyti Dievui ir mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kad Jis būtų mūsų gyvenimo centras.

Daryti naujų narių atranką ir juos išbandyti

56. Nepriimti kandidačių, nesurinkus iš anksto reikalingų žinių apie jas bei pakankamai jųjų neišbandžius: panašiu būdu – atleisti netinkamas. Labiausiai žiūrėtina, kad kandidatės būtų sveiko proto ir geros valios, duotųsi mokomos, vadovaujamos, prižiūrimos, įspėjamos, pataisomos ir, apskritai, būtų klusnios.

Ugdyti pašaukimus visiems Bažnyčios reikalams

57. Svarbus Vienuolijai rūpestis turi būti formuoti ir lavinti pašaukimus, auklėti ir mokyti savo narius dvasios dalykų bei tobulybės kelio, gerai atlikinėti savo pareigas, žodžiu, priauklėti visiems Bažnyčios reikalams žmonių, nesigailint nei darbo, nei lėšų.

58. Visiškas neturtas bet jokios nuosavybės.

59. Griežta drausmė, ištikimumas Vienuolijos nuostatams, visiškas klusnumas, gera ir tvirta organizacija bei administracija pačioje Vienuolijoje ir atskiruose jos namuose.

60. Priesaika savo pašaukime ištesėti ir ją vykdyti, nepaisant jokių sunkumų ir socialinių sąlygų.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt