1936 m. pirmosios penkios mūsų seserys iš Marijampolės atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Jas atvykti pakvietė tėvai Marijonai, kad seserys padėtų namų ruošos darbuose Marijonų Kolegijoje„Marijanapolis“ (Thompson, CT). Čia jos darbavosi iki tol, kol Viešpats nuvedė jas tarnauti išeivijoje gyvenantiems lietuviams, kur iki šių dienų seserys darbuojasi, rūpindamosis jų religiniu švietimu ir auklėjimu, vyresnio amžiaus bei sergančiais žmonėmis. 

Žvelgiant į istorinį laikotarpį seserų skaičius Šiaurės Amerikoje dažniausiai buvo ne daugiau 40 narių. Jų tarnystė, pagal Steigėjo mintį, buvo įvairi. Seserys dirbo Toronto ir Monrealio lietuvių parapijose. Amerikoje įkūrė „Immaculata“ spaustuvę, kad lietuviai turėtų įvairaus religinio turinio leidinių savo gimtąja kalba. Ilgus metus redagavo žurnalą vaikams „Eglutė“, vienuolyno sodyboje  organizavo „Immaculata“ stovyklą merginoms, kurią 1969 metais perkėlė į Vermont valstiją,  kai pastatė naują stovyklavietę “Neringa“. Vadinamame „Raudondvaryje“ iki 1972 metų turėjo bendrabutį mergaitėms, ilgus metus rūpinosi seneliais Vila Marija namuose gretimame miestelyje. 1968 m. pastatė pal. J. Matulaičio senelių globos namus, kad galėtų slaugyti ir rūpintis senais žmonėmis iki mirties.

Pastaruoju metu, Šiaurės Amerikos skyriuje gyvena 14 seserų. Dvi seserys dirba Lemont, Illinois Pal. J. Matulaičio misijoje (netoli Čikagos): http://www.matulaitismission.com; penkios gyvena pal. J. Matulaičio namuose, septynios - centriniuose namuose, Putnam CT.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt