Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos

Šiaurės Amerikos Skyrius

600 Liberty Hwy, Putnam 06260

IMMACULATA FONDAS

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA buvo įkurta palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 1918 m. Marijampolėje. Nuo 1936 metų, kai pirmosios penkios seserys atvyko iš Lietuvos, jos tarnavo Šiaurės Amerikos išeivijos lietuvių įvairiose religinio auklėjimo srityse ir globojo ir slaugė vyresnio amžiaus žmones bei ligonius.

Beveik per visus aštuoniasdešimt metų, seserų skaičius Šiaurės Amerikoje retai viršijo 40 narių, tačiau jų tarnystė pagal Steigėjo mintį buvo įvairi. Seserys dirbo Toronto ir Monrealio lietuvių parapijose Kanadoje, o Amerikos lietuvius pasiekdavo spaudiniais iš savo IMMACULATA spaustuvės, ilgus metus redaguodamos vaikų žurnalą EGLUTĖ, organizuodamos mergaičių bendrabutį, IMMACULATA ir NERINGOS stovyklas, aprūpindamos senelius Vila Marija namuose, slaugydamos sergančius Matulaičio senelių namuose, vesdamos lietuvių parapijose rekolekcijas ir kitas religinio auklėjimo programas.

Dievas laimino Vienuoliją gausiomis ir pastoviomis geradarių aukomis; šis nuolatinis geradarių palaikymas padėjo seserims vykdyti savo tarnystes bei organizuoti įstaigų darbą.

Laikas ir mažėjančios seserų pajėgos keičia tarnystės pobūdį. Įkurdamos IMMACULATA FONDĄ seserys nori tęsti savo tarnystę ir toliau rūpintis lietuviais, pasidalindamos vienuolijos ištekliais, kurie didele dalimi yra abipusio bendradarbiavimo vaisius, t. y. seserų ir nesuskaičiuojamo skaičiaus geradarių ir rėmėjų, kurie metų metus rėmė vienuolijos darbus ir misiją.

IMMACULATA FONDAS remia projektus ir programas pagal Palaiminto Jurgio Matulaičio charizmą, šiose srityse:    

  • krikščioniško auklėjimo (vaikams, jaunimui, šeimoms) programų ir renginių;
  • tarnystės ar pagalbos seneliams;
  • tarnystės ar pagalbos vargdieniams.

Fondas neremia muzikos, meno, elektronikos ar audio reikmenų įsigijimo, medijos ar filmų kūrimo, piligriminių kelionių, vertimų ar leidybos išlaidų, statybų, remontų, patalpų nuomos.

Paraiškos priimamos vieną kartą metuose, vasario mėn.

Prašymus reikia pateikti  iki vasario 1 dienos  elektroninio pašto adresu: Vėliau gautos paraiškos nebus svarstomos.

Paraiškos priimamos tik iš organizacijų. Ta pati organizacija gali pakartotinai prašyti paramos, tačiau ne daugiau kaip tris kartus per septynerius metus. Išimtis galima tik tuo atveju, jei paramos būtų prašoma visiškai kitam projektui arba programai. Skiriamos lėšos neviršija 10.000 JAV dolerių. Atlyginimams finansai skiriami tik tuo atveju, jei projektas arba programa negalėtų būti įgyvendinta, nesant jai atsidėjusio asmens.

IMMACULATA FONDUI - PARAIŠKA

Visos Teisės Saugomos ©2010-2020    www.vargdieniu.lt