Švč. Marijos globos namus įsteigė Marijos Nekaltojo Pra­si­dė­jimo Vargdienių seserų vienuolija. Globos namai įre­gis­truo­ti 2001-05-04 d. Marijampolės savivaldybėje, kaip ne pelno sie­kianti viešoji įstaiga, suteikianti globą seny­vo amžiaus žmo­nėms. Pri­ima­­mi asmenys, nesergantys psi­­chi­­nėmis bei užkrečiamomis ligomis, neturintys pri­klau­somybės nuo alkoholio ir narkotikų.

Įstaigos tikslas: tęsti Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, teikti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje. Pripažįstame antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo uni­ka­lumą ir jam priklausančią pagarbą. Todėl teikiame kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kan­čio­je ar mirtyje. Laikomės Romos Katalikų Bažnyčios mokymo bei kanonų teisės, Lietuvos įstatymų bei Steigėjo nuostatų.

Įstaigos misija– pilnai aprūpinti įstaigos gyventojus sveikatos patarnavimais ir jiems sukurti jaukią, šeimynišką, katalikišką, žmogaus orumą palaikančią aplinką.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Gali turėti savo firminį ženklą.

Veiklos sritis: socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Globos namuose  gyvena 30 žmonių, iš įvairių Lietuvos miestelių. Dirba 20 darbuotojų: 2 slaugytojos, 5 globos darbuotojos, 2 socialinės darbuotojos, veiklos vadovė, trys virėjos, dvi tvarkytojos.

Mūsų adresas:

Vš.Į  „Švč. Marijos globos namai“
P. Kriaučiūno g. 13,
LT-68298 Marijampolė
Identifikavimo kodas 151447837
Tel./fax. (8-343) 92907
Mobilus telefonas: +370 617 00045
El. paštas:
Svetainė internete: https://marijosglobosnamai.lt/

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt