Malda už vienuoliją

Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Išganytojau, maloningai pažvelk į šią vienuoliją, susitelkusią Tavo ir Tavo Nekaltai Pradėtosios Gimdytojos vardu, neišleisk jos iš savo akių; laikyk ją it tobulink tai, ką Tavo dešinioji ranka yra įdiegusi; daugink jos būrį ir didink jos džiaugsmą. Šie namai, Viešpatie Jėzau, yra Tavo namai. Tenebus juose, meldžiu, jokio akmens, kurio nebūtų įdėjusi Tavo švenčiausioji ranka. O kurias esi pašaukęs, saugok jas ir vesk į šventumą, kad garbintų Tavo ir Tavo Nekalčiausios Gimdytojos vardą, kad narsiai kovotų Tavo kovą ir karšta širdimi tarnautų Tavo šventajai Bažnyčiai. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Pasiaukojimas Nekaltai Pradėtajai Švč. Mergelei Marijai

Nekaltai Pradėtoji Švenčiausioji Mergele Marija, mes Tavo esame ir Tavo būti norime. Meldžiame Tave, vadovauk mums ir kreipk visus mūsų žingsnius mūsų šventėjimui ir visos bažnyčios klestėjimui.

Malda į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį

Palaimintasis Arkivyskupe Jurgi, Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos mylėtojau ir ištikimas Bažnyčios Sūnau, išmelsk mums dorybių, jėgų ir ryžto uoliai darbuotis Bažnyčiai, Tėvynei ir viską atnaujinti Kristuje. Amen.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt