Palaimintasis J. Matulaitis

Brangūs mūsų bičiuliai,

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai
ir visi, kurie pasitikėdami šaukiamės Palaimintojo Jurgio užtarimo!

Melskime, kad mūsų artimieji prislėgti įvairių ligų ir negalių
būtų Viešpaties malonės sustiprinti, Dievo Žodžiu pamaitinti
drąsiai pasitiktų visus sunkumus vienybėje su Kristumi.

Kviečiame jungtis į noveną (devynias dienas kasdien) šių maldų žodžiais:

MALDA PRAŠANT SVEIKATOS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų
susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis
Tėvas jį suteiks“. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti
sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių vardus), kurie šaukiasi
(kuriems šaukiamės) palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad
tai būtų naudinga jų išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir
amžiais nebūsime apvilti. Amen.
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...


MALDA KANONIZACIJAI (paskelbimui šventuoju) PRIARTINTI

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai
tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų
nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis,
kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su
apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo
greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ,
Kaunas, 2003 12

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt