evelina

2011 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo Bazilikoje, kur ilsisi Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūnas, s. Evelina Marija Kotryna davė amžinuosius įžadus.

evelina 2

Štai aš, Viešpatie, nes šaukei mane.

evelina 3

Dievo malonės skatinama, laisva valia, nuo­šir­džiai ir sąmoningai aukoju savo gyvenimą Dievui ir Baž­ny­čiai.

evelina 4

 

evelina 5

Tepadeda man Dievas ir Jo Šventoji Evangelija.

evelina 6

xxx

evelina 7

Atsisėdęs Tavo dešinėje Tavo Sūnus atsiuntė Šventąją Dvasią,
kuri pašaukė nesuskaitomą mokinių daugybę, ir šie, Evangeliją išgirdę,
Tavo Vardo garbei ir žmonių išganymui visą savo gyvenimą paaukojo.
Šiandien Tavo namai aidi nauja šios mūsų sesers giesme,
kuri, Tavo balsą išgirdusi, Tavo, Dieve, tarnybai pasiaukojo.

evelina 10C

Atsiųsk Viešpatie, Šventosios Dvasios dovanų šiai savo tarnaitei, dėl Tavęs visko išsižadėjusiai.
Tespindi joje, Tėve, Kristaus veido bruožai, kad visi, į ją žvelgdami, matytų Jį esant Tavo Bažnyčioje.
Duok, Tave meldžiame, kad, išsaugodama laisvą širdį, rūpintųsi broliais;
kad, kenčiantį Kristų pamilusi, padėtų nelaimingiesiems;
kad, matydama žmonių rūpesčius, jaustų Apvaizdos ranką.
Tau aukodama savo gyvenimą, teliudija Tavo karalystės atėjimą,
kol bus verta su Tavo šventaisiais džiūgauti amžinųjųVelykų pokylyje.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt