Tikiu [… ] šventųjų bendravimą…Tai - šventųjų Apaštalų, o kartu ir mūsų tikėjimo išpažinimo dalis. Mes jungiamės į bendrystę su tais, kurie jau iškovojo gerą kovą, baigė bėgimą, išlaikė tikėjimą (plg 2 Tim 4, 7). Esame toje bendrystėje vieni su kitais kartu su keliaujančia Bažnyčia ir su Dangiškąja Bažnyčia, sudarydami vieną Jėzaus Kristaus kūną (plg.Enzo Bianchi. Visi šventieji, 2009).  Būtent šis suvokimas maitino ir maitina mūsų tikėjimą per visą Vienuolijos istoriją.

Ankstesnėse Vienuolijos Konstitucijose (1918 ir 1938 m.) buvo aiškiai nurodyta eilė mūsų šventųjų globėjų:

Vienuolija ypatingai garbina Švč. Jėzaus Širdį ir Nekaltai Pradėtąją Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Pasirenka sau globėjais ir globėjomis: Šv. Juozapą, Šv. Apaštalą Paulių, Šv. Joną Evangelistą, Šv. Ignacą, Šv. Pranciškų Asyžietį, Šv. Kazimierą, Šv. Jurgį, Šv. Oną, Šv. Teresę Avilietę, Šv. Prancišką Šantalietę ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę.

Vienuolija ypatinga pagarba švęs šias šventes: Švenčiausios Jėzaus širdies, Švenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo, į Dangų Ėmimo, gimimo ir Nekaltojo Prasidėjimo, taip pat Šv. Juozapo Globos šventę.

Dabartinės mūsų Vienuolijos Konstitucijos, patvirtintos 1999 m. Šv. Sosto, nurodymuose (22.1 ir 22.2) apie Vienuolijos globėjus ir jų šventes rašoma taip:

Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija yra mūsų Vienuolijos vyriausioji Globėja. Todėl pagrindinė Vienuolijos šventė yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė – gruodžio 8 d.

Minime Vienuolijos Steigėjo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties dieną – sausio 27 d., jam skirtą liturginę šventę – liepos 12 d. ir Vienuolijos įkūrimo metines – spalio 15 d.

Nors dabartinėje Konstitucijoje ir nebeminimi anksčiau minėtieji šventieji, bet seserys ir toliau išlieka ištikimos bendrystei su šventaisiais, tikėdamos, kad nėra vienos, bet apsuptos didelio debesies liudytojų (plg. Žyd 12, 1). Tapti šventu - tai gyventi taip, kaip gyveno Jėzus Kristus, kuris ir yra šventumo pamatas.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt