PAL. ARKIV. JURGIO MATULAIČIO MINTYS KIEKVIENAI DIENAI:

Pridera mums taip pasielgti. Jei tikslas geras ir tinkamas, jei tik jis gali atnešti Dievui garbę ir Bažnyčiai naudą, reikia drąsiai stoti prie darbo ir eiti prie tikslo. 1910 X 24.

Palaimintasis J. Matulaitis

Brangūs mūsų bičiuliai,

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai
ir visi, kurie pasitikėdami šaukiamės Palaimintojo Jurgio užtarimo!

Melskime, kad mūsų artimieji prislėgti įvairių ligų ir negalių
būtų Viešpaties malonės sustiprinti, Dievo Žodžiu pamaitinti
drąsiai pasitiktų visus sunkumus vienybėje su Kristumi.

Kviečiame nuo 2018 M. SAUSIO 19 D. IKI SAUSIO 27 D. jungtis į
noveną (devynias dienas kasdien) šių maldų žodžiais:

MALDA PRAŠANT SVEIKATOS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų
susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis
Tėvas jį suteiks“. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti
sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių vardus), kurie šaukiasi
(kuriems šaukiamės) palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad
tai būtų naudinga jų išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir
amžiais nebūsime apvilti. Amen.
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

MALDA KANONIZACIJAI (paskelbimui šventuoju) PRIARTINTI

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai
tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų
nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis,
kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su
apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo
greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ,
Kaunas, 2003 12

PLAKATAS

Aktualijos

  • Pal. arkiv. J. Matulaičio mirties - gimimo dangui liturginis minėjimas

    Pal. arkiv. J. Matulaičio mirties - gimimo dangui liturginis minėjimas

    LIETUVOS  NEPRIKLAUSOMYBEI - 100 PAL JURGIO KONSEKRACIJAI IR ĮŽENGIMUI Į VILNIAUS KATEDRĄ - 100 ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARDIENIŲ SESERIMS - 100 PAL JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJAI - 10 PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI LITURGINIS MINĖJIMAS ... Skaityti daugiau...

  • IMMACULATA FONDAS

    IMMACULATA FONDAS

    Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLIJA buvo įkurta palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO 1918 m. Marijampolėje.... Skaityti daugiau...

Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Vienuolijos steigėjas palalaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis

 

J. Matulaitis

Visos Teisės Saugomos ©2010-2018    www.vargdieniu.lt