Pal. Jurgio Matulaičio mintys:

Viešpatie, suteik man tą malonę taip visus ryšius mane prie žemės rišančius sutraukyti, taip nuo visų šios žemės niekniekių atsisakyti, taip nuo visokių žemiškų norų, geismų, siekimų, užsimanymų pasiliuosuoti, kad drąsiai galėčiau tarti: nieko daugiau nesibijau ant žemės, kaip tik Tavęs, mano Viešpatie, Dieve mano ir Sutvertojau. 1910 X 24.

Aktualijos

Gavome dovanų Pal. Jurgio Matulaičio I –ojo laipsnio relikviją

2015 m. spalio 10 d., švenčiant Vienuolijos gimtadienį Marijampolėje tėvai Marijonai padovanojo mums, Vargdienių seserims, Pal. Jurgio Matulaičio I –ojo laipsnio relikviją. Ši relikvija – tai kraujo dalelė, išlikusi t....

Skaityti daugiau

Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio namų pašventinimo 20-ies metų minėjimas

2015 m. spalio 17 d. Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai Kaune šventė namų pašventinimo dvidešimtmetį. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Kartu su arkivyskupu...

Skaityti daugiau

Kviečiame studentes gyventi merginų bendruomenėje

  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai (Žeimenos g. 6, Kaunas) K V I E Č I A studentes gyventi merginų bendruomenėje ir kartu patirti nepakartojamą bendrystės ir...

Skaityti daugiau

Kviečiame melstis

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia savo brangius bičiulius,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius ir visus tikinčiuosius melstis devynias dienas, prašant Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ligoniams ir visiems išbandymus...

Skaityti daugiau

IMMACULATA FONDAS

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos Skyrius 600 Liberty Hwy, Putnam 06260 IMMACULATA FONDAS Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija buvo įkurtą palaimintojo Jurgio Matulaičio 1918 m. Marijampolėje....

Skaityti daugiau

Visos Teisės Saugomos ©  2010-2015  www.vargdieniu.lt