top of page

Acerca de

Magnificat2.jpg

Mažiau žinomos maldos iš seserų maldaknygės „Magnificat", kurią sudarė Steigėjas, Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Pasitikėjimo Švenčiausiąja Jėzaus Širdimi Novena

Jėzau, Tavo Širdžiai pavedu (tą sielą... tą reikalą... tą kančią... tą rūpestį...). Pažvelk ir padaryk, kaip Tavo Širdžiai patiks. Tevaldo viską Tavo Širdis!
Jėzau, aš visko tikiuosi iš Tavęs, aš pasitikiu Tavimi, aš visa (-as) atsiduodu Tau ir žinau, kad manęs neapvilsi.
Švenčiausioji Jėzaus, mūsų Karaliaus, Širdie, aš myliu Tave, jungdama (-as) savo meilę su Tavąja, kuria Tu mane ir visą pasaulį pamilai.

Švenčiausios Jėzaus Širdies Vainikėlis

Ant didžiųjų rožinio karolėlių vietoje Tėve mūsų...
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į Tavo Širdį.

Ant mažųjų karolėlių vietoje Sveika, Marija...
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, būk mano meilė.

Pabaigus kiekvieną paslaptį, vietoje Garbė Dievui...
Švenčiausioji Marijos Širdie, būk mano išganymas.

Baigiant:
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų.
Nekalčiausioji Marijos Širdie, melski už mus.
Jėzaus Širdies Motina, melski už mus.
Tebūnie visų mylima Švenčiausioji Jėzaus Širdis.

Šį vainikėlį galima aukoti įvairiomis intencijomis, ypatingai Bažnyčios intencija už visus jos reikalus ir nusidėjėlių atsivertimą.

 

Novena prieš Nekaltojo Prasidėjimo šventę

 

V. Visa graži esi, o Marija!

R. Visa graži esi, o Marija!

V. Ir gimtosios nuodėmės nėra Tavyje.

R. ir gimtosios nuodėmės nėra Tavyje.

V. Tu Jeruzalės garbė.

R. Tu Izraelio džiaugsmas.

V. Tu mūsų tautos šlovė.

R. Tu nusidėjėlių gynėja.

V. O Marija!

R. O Marija!

V. Mergele išmintingiausioji.

R. Motina maloningiausioji.

V. Melski už mus.

R. Užtark mus pas jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

V. Savo prasidėjimu, o Marija, likai nesutepta.

R. Melsk už mus Tėvą, kurio Sūnų iš Šventosios Dvasios pagimdei.

Melskimės. Dieve, kuris per Nekaltąjį Švč. Mergelės Marijos Prasidėjimą vertą prirengei būstą savo Sūnui, mes Tave meldžiame, kad Tu, kurs dėl būsimos to paties savo Sūnaus mirties Ją apsaugojai nuo bet kokios sutepties, ir mums leistumei jos užtarimu tyriems nueiti pas Tave. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tėve mūsų... Sveika Marija... Garbė Dievui Tėvui...

Prašant pašaukimų

Gerasis Dieve, nors pjūtis didelė, bet darbininkų maža. Meldžiame Tave, pjūties Viešpatie, kad teiktumeis siųsti daugiau darbininkų į savo Vynyną. Pašauk mus, Viešpatie, mūsų Dieve, iš visų kraštų, giminių ir tautų, o mes garbinsime Tavo šventąjį vardą, Tavo šventas kovas kovosime ir šventajai Tavo Bažnyčiai, mūsų Motinai, meile liepsnojančiomis širdimis per visas mūsų gyvenimo dienas tiesoje šventai tarnausime. Amen.

Kelionės maldos

Ramybės ir gero pasisekimo keliu teveda mus visagalis gailestingas Viešpats ir telydi kelyje Jo angelai, kad ramios, sveikos ir linksmos sugrįžtume namo.

Tėve mūsų...

Melskimės. Išklausyk, meldžiame, Viešpatie, mūsų maldą ir padėk savo tarnaitėms laimingai keliauti, kad visose šios kelionės ir šio gyvenimo aplinkybėse patirtume Tavo pagalbą.

Ramiai keliaukime Viešpaties vardu.

Vaikyste
bottom of page