top of page

Acerca de

wwwfoto65_edited.jpg

Novena ypatingai malonei per Pal. Jurgo Matulaičio užtarimą išmelsti

Lankstinuką galite atsisiųsti ČIA


PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE JURGI, MELSKI UŽ MUS


Prieš pradėdama/as devyndienį, su giliausiu pasitikėjimu Dievo pagalba, prisiminkite savo intenciją – kokių malonių esate reikalinga/as,  tačiau taip pat pasiryžkite sutikti priimti Dievo valią.


PIRMOJI DIENA

 

Švenčiausiasis Tėve, dėkoju Tau už pal. Jurgio gyvenimą, visiškai atiduotą Kristui Išganytojui  ir už Jo ištikimybę, kurią išsaugojo nežiūrint visų sunkumų ir kančių. Per jo užtarimą, meldžiu, padėk man niekuomet neprarasti vilties gyvenimo sunkumuose, bet visa pavesti Tau ir tvirtai eiti krikščioniško gyvenimo keliu. Leisk man, kaip pal. Jurgiui, nuolat širdyje su Tavimi gyventi, su Tavimi džiaugtis, dirbti ir kentėti.

 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir, per pal. Jurgio Jurgio, kuris taip daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl Tavo Karalystės žemėje augimo, užtarimą, suteik malonę...  Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.
Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

ANTROJI DIENA


Tėve, kupinas išminties ir meilės, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris nenusiminė dėl jokio nepasisekimo, bet ištikimai pasiliko su Tavimi ir su pasitikėjimu nuolat atnaujindavo savo atsidavimą Tavo Apvaizdai. Per Jo užtarimą meldžiu, kad būčiau atsidavęs Tau. Leisk man džiugiai patirti Tavo tėvišką rūpestį ir kasdien šlovinti Tavo meilę.


Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


TREČIOJI DIENA


Geriausiasis Tėve, kuris trokšti visų savo vaikų išganymo, dėkoju Tau už dosnią pal. Jurgio širdį, kuri meile apglėbė visų tautų žmones ir rūpinosi jų vienybe Tavo Bažnyčioje. Per jo užtarimą meldžiu įlieti į mano širdį karštą meilę, uolumą ir drąsą, kad visuomet būčiau pasirengęs tarnauti Bažnyčiai. Leisk man, Tavo malonės sustiprintam, visuomet žinoti, kaip turėčiau rūpintis Jos dvasiniu grožiu.


Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


KETVIRTOJI DIENA


Ištikimiausias Dieve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris kentėdamas persekiojimus ir sunkumus visuomet ieškojo pagalbos Tavyje ir niekuomet nepasidavė nevilčiai ir nusiminimui. Per jo užtarimą meldžiu Tave ištvermingos ir ištikimos maldos malonės. Padėk ir man matyti gėrį, kurį Tu darai, dėkoti Tau už jį ir visuomet Tave garbinti ir visame kame remtis Tavo pagalba.
Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


PENKTOJI DIENA


Dieve, kuris pasirenki silpnuosius, kad sugėdintum stipriuosius, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris, suprasdamas savo silpnumą, pasitikėjo tik Tavimi ir nuveikė didžius darbus Tavo didesnei garbei. Per jo užtarimą, meldžiu tikėjimo, vilties ir meilės malonės. Suteik man tvirtumo malonę, kad galėčiau drąsiai sekti Tavo valia ir visa daryti didesnei Tavo garbei.


Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


ŠEŠTOJI DIENA


Dieve, kuris esi visų malonių šaltinis, dėkoju Tau už pal. Jurgio uolumą ir užsidegimą vykdant savo pašaukimą ir už jo širdį, pilną meilės Tau ir Tavo žmonėms. Per jo užtarimą  prašau malonės mylėti artimą nesavanaudiška ir drąsia meile, kad niekuomet nenuleisčiau rankų dėl nedėkingumo, pasipriešinimo ar kančios. Leisk man pamiršti blogį ir džiaugtis gėriu.

 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


SEPTINTOJI DIENA


Dieve, geriausiasis Tėve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris buvo ištikimas įrankis Tavo rankose ir uoliai darbavosi dėl susitaikinimo. Per jo užtarimą meldžiu Tave malonės suprasti kitaip mąstančius žmones ir susikalbėjimo dovanos, kad, laisvas nuo bet kokių išankstinių nusistatymų, siekčiau tiesos geranoriškumo dvasioje ir eičiau susitaikinimo ir tarpusavio meilės keliui.

 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


AŠTUNTOJI DIENA


Begaliniai geras Dieve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kurį Tu vedei kančios, išbandymų ir žmonių nedėkingumo keliu, kad jame vis skaisčiau spindėtų Tavo gerumas ir, kad jame vis labiau apsireikštų Tavo garbė. Per jo užtarimą meldžiu Tave, kad visuomet pajėgčiau pasirinkti gera ir nusigręžti nuo pikta, atmesti  nuodėmės tamsą ir eiti tiesos šviesos link. Tegu visuomet mano širdyje dega didis troškimas būti šventu ir regėti Tave veidas į veidą dangaus Tėvynėje.


Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


DEVINTOJI DIENA


Dieve, amžių Karaliau, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris žinojo kaip tinkamai sunaudoti kiekvieną gyvenimo momentą, kad jis būtų perkeistas į meilę ir spindėtų jos šviesa, nušviesdamas daugeliui kelią į Tave. Per jo užtarimą meldžiu Tave, padėk man įveikti mirties baimę, kad, pasitikėdamas Tavo gailestingumu, paskutinę savo gyvenimo akimirką galėčiau atsiduoti Tavo Širdžiai, sutikti Tave ant Tavo namų slenksčio ir žvelgti į Tavo ramų Veidą.


Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo asmeninę intenciją)


Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą


Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...


Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti


Derėtų, kad šią devyndienio maldą taip pat lydėtų Susitaikinimo sakramentas ir Šv. Komunija
 

bottom of page