Aš taip myliu vienuolinį gyvenimą ir Dievui pasišventusius žmones; man didelis džiaugsmas, kai galiu jiems patarnauti“, - anuomet rašė viename laiške pal. Jurgis. Būtent kunigų ugdymui ir dvasiniam palydėjimui, rūpesčiui vienuolijomis ir įvairiopa pagalba broliams ir sesėms vienuoliams jis pašventė daugiausia laiko ir jėgų. Iš šios tarnystės sėmėsi ir daugiausia įkvėpimo ir džiaugsmo, pats uoliai ir ištikimai gyvendamas savo kunigišku ir vienuoliniu pašaukimu visokiose sąlygose. Be abejonės, toji tarnystė, kuri buvo tokia miela ir džiuginanti šioje žemėje, teikia pal. Jurgiui džiaugsmą ir dabar, kai gali savo pašaukimo broliams ir sesėms tarnauti iš dangaus.

Tad šiandien, liepos 13 d., pal. Jurgio atlaidų penktąją dieną, Marijampolės bazilikoje visų pirma būrėsi tie, kuriuos tėvas Jurgis ypatingai mylėjo ir kuriems džiaugsmingai tarnavo – kunigai ir pašvęstieji. 12.00 val. Šv. Mišias, su joms vadovavusiu Vilkaviškio vyskupu Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, kunigai vienuoliai Jėzuitai, Marijonai ir Saleziečiai, būrys kunigų iš Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato ir svečių iš kitų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų bei kitų vyskupijų.

Aplankyti pal. Jurgį ir jo užtarimui pavesti savo ir savo bendruomenių intencijas susirinko Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių, Mažųjų Švč . Jėzaus Širdies tarnaičių, Šv. Elžbietos seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių, Šv. Šeimos seserų, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų ir kitų kongregacijų seserys, pasauliečių instituto „Dievo gailestingumo tarnaitės“, Vilkaviškio vyskupijos pasišventusiųjų našlių asociacijos, Pasauliečių pranciškonų ordino nariai.

Maldininkai, šiandien susirinkę prie Pal. Jurgio, meldė Dievo malonių kunigams, ypač tiems, kurie kuriuos pažįsta asmeniškai, kurie tarnavo ir tarnauja jų parapijose. Dėkodami Dievui už pašvęstųjų brolių ir seserų liudijimą, meldė pal Jurgio užtarimo jiems ir jų bendruomenėms, o taip pat drąsos ir atvirumo dovanos jaunimui, kad kuo daugiau jaunų žmonių atsilieptų į Viešpaties kvietimą ir pasirinktų kunigišką tarnystę ar vienuolinį pasišventimą. Gražus būrys piligrimų, tarp jų nemaža Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių, šiandien atvyko iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato parapijų: Lazdijų, Leipalingio, Krikštonių, Kapčiamiesčio ir kitų. Šv. Mišiose giedojo Krosnos Šv. Mato parapijos choras.

Šiandienos katechezėje 11.00 val. kunigas, teologijos mokslų daktaras Kęstutis ŽEMAITIS, Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas ir Marijampolės kolegijos kapelionas atvėrė klausytojams bene gausiausią pal. Jurgio raštų lobyną – konferencijas apie kunigystę ir vienuolinį gyvenimą.

s. Viktorija Plečkaitytė MVS

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt